HomeCaritas

Parafialny Oddział Caritas troszczy się o chorych i biednych z terenu parafii. Fundusze na działalność

dobroczynną pozyskuje ze zbiórek i darowizn. Spotkania Oddziału odbywają się według ustalonego grafiku. Opiekunem Oddziału jest ks. proboszcz. Parafianie będący w potrzebie mogą zwracać się o pomoc do poszczególnych członkiń Caritas, który ściśle współpracuje ze stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet w Skrzyszowie.  Dziękując wszystkim ofiarodawcom, współpracownikom oraz tym, bez których nasza działalność nie byłaby możliwa, prosimy o dalsze wsparcie, modlitwę i życzliwość.